علی واقفی

علی واقفی


کارشناس ارشد مدیریت دولتی


مدرس دانشگاه

پژوهشگر در حوزه ي كار آفريني سازمان

مسئول بخش مدیریت انتشارات کتیبه نوین شیراز - ۹۴

مدرس کارگاه های آموزشی تدوینگر و ناظر پروژه های تحقیقاتی شرکت امین حساب استهبان از سال ۹۳

مشاور طرح های کسب و کار کارگروه کارآفرینی استهبان از سال ۹۳

مدرس کارگاه تفکر انتقادی

دبیر انجمن ادبی انجمن همسایه استهبان از سال ۹۳

دبیر کارگروه کارآفرینی شهرستان استهبان - شروع فعالیت : مهر ۹۵